Lương y Phùng Tuấn Giang khẳng định chữa cho 5000 bệnh nhân ung thư trong đó có trường hợp thành công.

Lương y Phùng Tuấn Giang khẳng định chữa cho 5000 bệnh nhân ung thư trong đó có trường hợp thành công.