Điện thoại Nokia 1280 huyền thoại giờ còn bán không?

Thấy mọi người bảo ngoài thị trường giờ toàn hàng dựng thôi, không biết có phải không. Nếu tôi mua hàng mới tinh thì mua được ở đâu?

Linh Nhi  

Leave a comment

Your email address will not be published.

*