Kỹ thuật cơ bản cho người bắt đầu học bơi

Video hướng dẫn tập nổi và thở nước

Kỹ thuật bơi ếch cơ bản

 Thi Ngoan

Leave a comment

Your email address will not be published.

*